Zakres usług

ZAKRES USŁUG OPIEKUŃCZYCH i PIELĘGNACYJNYCH

Podstawowym zadaniem zespołu opiekuńczego jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców Domu, dbanie o ich rozwój stosownie do stanu ich zdrowia, sprawności fizycznej i intelektualnej, oraz indywidualnych potrzeb i możliwości mieszkańca Domu.

Do zadań działu Opieki i rehabilitacji należy w szczególności:
 1. sprawowanie całodobowej opieki;
 2. dbałość o stan zdrowia mieszkańców;
 3. pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, przeprowadzanie okresowych badań profilaktycznych;
 4. przygotowanie do badań diagnostyczno – specjalistycznych, rehabilitacji i innych zabiegów usprawniających;
 5. utrzymanie czystości pomieszczeń, odzieży, bielizny;
 6. pielęgnacja, w tym pielęgnacja w czasie choroby;
 7. udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, i doborze odpowiedniej odzieży, spożywaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej;
 8. wyżywienie w ramach obowiązujących norm żywieniowych (w razie potrzeby zindywidualizowane dietetycznie);
 9. planowanie, wdrażanie i koordynacja zadań, programów, procedur i planów dotyczących zagadnień merytorycznych pracy Domu;
 10. zindywidualizowana opieka uwzględniająca specyficzne etapy funkcjonowania (adaptację, okresy kryzysów np. chorobowych itp.);
 11. stworzenie atmosfery życzliwości i serdeczności szczególnie w stosunku do nowo przyjętych mieszkańców, zmierzając do maksymalnego skrócenia czasu ich adaptacji.

Podstawowym zadaniem Działu Socjalno-Terapeutycznego jest współpraca ze środowiskiem, zapewnienie Mieszkańcom godnych warunków życia, oraz pomoc w rozwoju osobowości poprzez prowadzenie terapii zajęciowej.

Do zadań działu Socjalno-Terapeutycznego należą w szczególności:
 1. wystrój i organizacja miejsca zamieszkania, wyposażenie w niezbędne rzeczy, sprzęty, bieliznę, i środki higieny osobistej
 2. pomoc w załatwianiu spraw osobistych Mieszkańca
 3. pomoc w kontaktach z otoczeniem
 4. załatwianie spraw związanych z przyjęciem do Domu i pomoc w adaptacji mieszkańca po przyjęciu do Domu
 5. stały kontakt z rodziną i bliskimi mieszkańca, stały kontakt ze środowiskiem lokalnym, pomoc w nawiązywaniu znajomości i przyjaźni z innymi mieszkańcami Domu;
 6. pomoc w integracji mieszkańców ze środowiskiem lokalnym;
 7. zapoznanie mieszkańca z zasadami życia w Domu;
 8. Prowadzenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym akt osobowych mieszkańców i dokumentacji związanej z realizacją indywidualnych planów wsparcia.
 9. Załatwianie spraw związanych z pogrzebem, zgodnie z wyznaniem mieszkańca;
 10. umożliwienie złożenia w depozyt rzeczy wartościowych;
 11. współpraca z innymi działami i pracownikami Domu;
 12. dbałość i nadzór nad respektowaniem praw mieszkańca;
 13. organizowanie zajęć terapeutycznych, kulturalnych i rekreacyjnych dla mieszkańców;
 14. tworzenie i realizacja indywidualnych planów wspierania dla każdego mieszkańca Domu;
 15. zapewnienie funkcjonowania pracowników pierwszego kontaktu dla każdego mieszkańca Domu;
 16. dbałość o podmiotowe traktowanie i partnerstwo ze strony personelu;
 17. prowadzenie zajęć terapeutycznych;
 18. organizacja czasu wolnego mieszkańca;
 19. organizowanie życia kulturalnego, spotkań i imprez okolicznościowych, udział w konkursach i projektach wspólnych dla Domu;
 20. nauka umiejętności społecznych;
 21. Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych, załatwianie skarg i wniosków mieszkańców Domu;
 22. przeciwdziałanie praktykom niehumanitarnym i dyskryminującym osobę lub rodzinę.