Zasady odpłatności Skierowanie

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA POBYT OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ MIEJSKI (GMINNY) OŚRODEK POMOCY

 • Pobyt w Ewangelickim Domu Opieki jest odpłatny, w wysokości 70 % dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie, jednak nie więcej, niż średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca. 
 • Wysokość średniego kosztu utrzymania w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu jest corocznie ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj. 70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania, opłatę ponoszą (zgonie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej) – małżonek, i krewni zstępni przed wstępnymi.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma bliskiej rodziny lub dochody osób zobowiązanych do wnoszenia alimentacji nie przekraczają określonego ustawą kryterium dochodowego – obowiązek wniesienia opłaty spoczywa na gminie, z której kierowana jest osoba umieszczana w Domu Opieki.
 • W ramach kosztu utrzymania Dom zapewnia:
  • opiekę i pielęgnację zgodnie z Zakresem usług rehabilitacyjno – opiekuńczych, (Zakres usług)
  • opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
  • pościel, ręczniki.
  • Dom nie zapewnia mieszkańcowi: ubrań, obuwia, bielizny, kosmetyków specjalistycznych (np. Sudokrem).