Procedura przyjęcia

 • W Ewangelickim Domu Opieki istnieją dwa sposoby przyjęcia Mieszkańca;
  • na podstawie skierowania z Miejskiego (Gminnego) Ośrodka Pomocy Społecznej
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Mieszkańcem (rodziną, opiekunem prawnym), a Domem Opieki
 • Osobie, która z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a usługi opiekuńcze są niewystarczającą forma pomocy, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej (zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej)
 • Osoba, o której mowa powyżej, składa wniosek (pisemnie, lub ustnie) o skierowanie w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. We wniosku opisuje swoją sytuację (podeszły wiek, długotrwała choroba lub niepełnosprawność, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki).
 • W imieniu osoby zainteresowanej wniosek może złożyć inna osoba, ale osoba kierowana do Domu Opieki musi wyrazić na to zgodę.
 • Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, celem potwierdzenia zaistniałej sytuacji i przyjęcia oświadczenia osoby zainteresowanej skierowaniem do DPS.
 • Pracownik socjalny pomaga zgromadzić pozostałe dokumenty (zaświadczenie od lekarza rodzinnego, potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki, badania lekarskie, decyzję o dochodzie osoby, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i inne niezbędne informacje wynikające z przepisów).
 • Kiedy spełnione są przesłanki, o których mowa powyżej zgodnie z art. 59 ust. 1 wspomnianej ustawy decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej (Zasady odpłatności skierowanie) wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
 • Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, który wszczyna postępowanie o umieszczenie w Ewangelickim Domu Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu.
 • W przypadku braku wolnych miejsc osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
 • O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu.
 • W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu otrzymała decyzję odmowną, może zwrócić się z odwołaniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Dyrektora/ Kierownika Ośrodka Pomocy, który decyzję odmowną wydał; w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 • Przyjęcie Mieszkańca na miejsce bez skierowania (komercyjne) dokonywane jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Domem a Mieszkańcem lub jego rodziną (opiekunem prawnym, opiekunem faktycznym).
 • Umowa sankcjonuje wszystkie warunki w zakresie pobytu i odpłatności mieszkańca. (Zasady odpłatności Umowa)
 • Koszt utrzymania Mieszkańca przyjętego na podstawie skierowania, jak również na podstawie umowy cywilnoprawnej co do zasady jest zawsze taki sam.
 • Sposób przyjęcia mieszkańca (skierowanie, umowa) nie ma wpływu na standard usług opiekuńczych, oraz zakres praw i obowiązków Mieszkańca.
 • Bliższych informacji, oraz wszelkiej pomocy w uzyskaniu skierowania, oraz umieszczenia na liście oczekujących udzielają nasi pracownicy socjalni w dni robocze w godzinach 7.30 do 14.30 zachęcamy również do kontaktu poprzez pocztę elektroniczną pracownik.socjalnyedo@gmail.com